mat

químic (52)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Residus com a font de matèria primera en la producció de llana de roca

La llana de roca és un producte totalment reciclable, format per una xarxa de fibres que encapsulen aire en el seu interior, conferint-li unes propietats aïllants úniques. Aquest material es sintetitza principalment a partir de roca volcànica i altres minerals abundants. ROCKWOOL, que compta amb diverses fàbriques on produeix llana de roca per a diferents aplicacions, és una de les empreses capdavanteres en el sector. A continuació, presentem el cas de la fàbrica de Navarra, que focalitza la producció de llana de roca per a la seva aplicació en construcció com a material aïllant, gràcies a les seves propietats tèrmiques, acústiques i de resistència al foc.

L'interessant del procés de producció de la llana de roca, és la incorporació de residus com a font de matèries primeres secundàries, contribuint d'aquesta manera a la seva valorització material i aportant un valor afegit al producte final. Com a matèries primeres primàries, principalment s'empra el basalt i altres minerals abundants com la dolomita. Quant a matèries primeres secundàries, es distingeixen dos tipus, les procedents del propi procés de producció i les procedents d'altres indústries:

  • De la pròpia indústria s'aprofiten les restes de llana de roca, restes de línia i les restes generades en el tall del producte, les quals es valoritzen en origen. També s'aprofita la llana de roca utilitzada com a material filtrant de gasos, una vegada està saturat.
  • D'altres indústries s'aprofiten les escòries procedents de la siderúrgia i fosa de metalls (fèrrics i no fèrrics), ja que és un residu disponible a nivell regional i té limitades sortides per a la seva valorització.

Seguint la norma ISO 14021, ROCKWOOL declara que la llana de roca sintetitzada a Navarra conté aproximadament un 60% de material reciclat, del qual un 59% és pre-consum, recuperat durant el procés de fabricació. El 1% restant és material reciclat post-consum, que consisteix en material utilitzat en habitatges o instal·lacions comercials i industrials. En el post-consum s'inclouen les devolucions de materials de la cadena de distribució i les restes recuperades de la demolició de construccions. No obstant això, aquest últim s'aplica en països on el sistema de reciclat de materials de la construcció està més estès, i on fa més anys que s’utilitza la llana de roca com a material aïllant en edificació.

La fàbrica de Navarra compta amb un procés de reciclatge intern que incorpora restes de llana de roca, escòries, fins de basalt i petites quantitats de ciment, que actua com a agent lligant. Tot aquest material és compacta formant uns maons de reciclatge que, una vegada fosos, es transformen en nova llana de roca de qualitat òptima. Cal esmentar que per a l'elaboració dels maons de reciclatge tan sols s'utilitza la matèria primera secundària de dimensions reduïdes, quedant les fraccions de major grandària com a inputs directes del procés.

A continuació es presenta una taula resum de la composició aproximada del producte acabat, no obstant això cal destacar que els materials i percentatges de matèries primeres poden variar segons la disponibilitat dels mateixos.

taula cat El procés de producció, a grans trets, consisteix en la fosa de les matèries primeres a temperatures superiors als 1600ºC. Una vegada s'obté una massa líquida, es converteix en fibres mitjançant un procés de centrifugació, tot seguit les fibres s'impregnen amb additius aglomerants i olis impermeables per formar la massa de llana de roca. Finalment es du a terme un procés de tall per donar-li les dimensions desitjades.

RW_proceso_fabricacion_556pxD’acord a la declaració ambiental de producte, un altre aspecte rellevant que posa de manifest el compromís de ROCKWOOL amb el medi ambient, és l'aprofitament de les aigües de pluja en el procés, i la recuperació i reutilització del 100% de l'aigua industrial, contribuint d'aquesta manera a la reducció del consum i abocament d'aigües residuals. Al mateix temps, pel que fa a les emissions a l'atmosfera, els límits autoimposats per la companyia compten amb un nivell d'exigència superior a l'establert a l'actual normativa en matèria de qualitat de l'aire.