mat

químic (51)
plàstic i cautxú (35)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+FAQs

General

La Borsa de Subproductes de Catalunya és una plataforma virtual que busca fomentar la valorització de residus i subproductes mitjançant transaccions de compravenda o intercanvi, amb la finalitat de promoure la seva recuperació, reciclatge i reintroducció a les cadenes productives.
Residurecurs.cat (o residuorecurso.com o wasteresource.eu, indistintament) és la plataforma online gratuïta de la Borsa de Subproductes basada en el concepte de marketplace, dirigida a tot el teixit empresarial amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i empresarial, fomentar la reutilització i el reciclatge, la competitivitat, la internacionalització i la formació mitjançant la prestació de serveis de suport.

S'entén per subproductes, i per tant es poden gestionar com a tals, aquells residus que s'utilitzen com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que es poden recuperar sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament.

Les condicions perquè una substància o objecte resultant d'un procés de producció, l’objectiu del qual no és la producció d’aquesta substància o objecte, pugui ser considerada com un subproducte i no com un residu, són les següents:

 • Que es tingui la seguretat que la substància o objecte serà utilitzat ulteriorment,
 • que la substància o objecte es pugui utilitzar directament sense haver de sotmetre’s a una transformació ulterior diferent de la pràctica industrial habitual,
 • que la substància o objecte es produeixi com a part integrant d'un procés de producció, i
 • que l'ús ulterior compleixi tots els requisits pertinents relatius als productes així com a la protecció de la salut humana i del medi ambient, sense que la substància produeixi impactes generals adversos per a la salut humana o el medi ambient.
Per tal de gestionar un residu com a subproducte entre una empresa productora i una empresa receptora cal que les empreses ho sol·licitin conjuntament a l'Agència de Residus de Catalunya en el següent link: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/reciclatge_a_la_industria/subproductes/tramit_per_a_la_gestio_dun_residu_com_a_subproducte/

Per a considerar com a subproducte a un residu, s'hauran de donar les següents circumstàncies generals, segons l'article 4 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf

 • Seguretat que la substància o objecte serà utilitzat ulteriorment
 • La substància o objecte pot utilitzar-se directament sense haver de sotmetre's a una transformació ulterior diferent de la pràctica industrial habitual (si un residu de producció ha de ser tractat abans que pugui ser utilitzat aquest tractament ha de ser considerat com una operació de tractament de residus)
 • La substància o objecte es produeix com a part integrant d'un procés de producció, i
 • L'ús ulterior compleix tots els requisits pertinents relatius als productes, així com a la protecció de la salut humana i del medi ambient

En el següent link es descriu el procediment complet per a l'avaluació d'un residu com a subproducte: https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/comision-coordinacion/Procedimiento-Evaluacion-Subproducto.aspx

Registre i tarifes

L’ús de la plataforma es reserva exclusivament per aquells que s’hagin donat d’ alta com a Usuaris i hagin acceptat els Termes i Condicions.

El registre es realitza mitjançant el formulari habilitat a l’efecte en www.residurecurs.cat (https://www.residuorecurso.com/ca/inici/register) Per accedir a la plataforma web els usuaris, un cop realitzat el registre a residurecurs.cat, disposen d’un mot de pas i nom d’usuari que els permet accedir i gestionar el seu perfil, anuncis i contactes amb altres usuaris.

Un Usuari pot donar-se d’alta a la plataforma comn a Usuari Bàsic o Usuari Avançat.

Usuari bàsic: totes les persones nacionals o estrangeres que realitzin el registre mitjançant la pàgina web. El registre com a usuari bàsic no comporta validació de dades per part de l’administrador de residurecurs.cat
 1. Gestionar les seves dades d’usuari, rebre avisos i inscriure’s a les activitats.
 2. Personalitzar les seves cerques d’anuncis: marcar anuncis favorits definir les seves preferències de materials i rebre avisos al seu mail quan hi hagi nous anuncis.
Usuari avançat: totes aquelles persones vinculades a una empresa que dugui a terme activitat econòmica en territori nacional, sigui individual o societària, que acrediti estar constituïda legalment al territori espanyol. Per esdevenir usuari avançat és necessària una validació de dades per part de l’administrador de residurecurs.cat.
 1. Gestionar les seves dades d’usuari, rebre avisos i inscriure’s a les activitats.
 2. Personalitar les seves cerques d’anuncis: marcar anuncis favorits definir les seves preferències de materials i rebre avisos al seu mail quan hi hagi nous anuncis.
 3. Filtrar anuncis segons la distància.
 4. Publicar tants anuncis com vulguin, veure qui s’ha interessat per ells i contactar-hi.
 5. Veure les dades de contacte d’altres anunciants, intercanviar missatges amb ells i tancar acords.

Les dades de contacte dels usuaris anunciants són confidencials, custodiades pel Consell de Cambres de Comerç, i únicament accessibles de manera recíproca per altres usuaris avançats.

La informació facilitada per l’Usuari ha de ser exacta, actualitzada i veraç. L’Usuari és responsable en tot moment de la seguretat de la seva contrasenya i assumeix el risc de qualsevol dany o perjudici com a conseqüència d’un mal ús, així com de la transferència, revelació o pèrdua de la mateixa.

El registre a la Borsa de Subproductes i l’ús és gratuït per tots els usuaris.

Com funciona

La Borsa de Subproductes de Catalunya opera amb base a la publicació d'anuncis d'ofertes i demandes de residus i subproductes industrials i a les quals pot accedir qualsevol interessat a anunciar o a sol·licitar informació. És un sistema confidencial, ja que només la Borsa de Subprodcutes coneix la identitat de l'anunciant i de l'interessat en informació i no es publiquen les dades de contacte. Només quan s'obre la possibilitat de la transacció, l’interessat pot sol·licitar les dades de contacte amb l'anunciant, perquè el contacti directament, verifiqui la seva identitat i realitzin la transacció.

Mitjançant el registre de les dades de l’anunci d’Oferta o Demanda en el formulari de “Nou Anunci” creat per aquesta fi.

Poden anunciar Ofertes i/o Demandes els Usuaris Avançats.

Per accedir al formulari de “Nou Anunci”, l’Usuari Avançat haurà d’accedir al seu perfil a través del comandament “Accedir” a la home de www.residurecurs.cat i a continuació el Menú (esquerra) trobarà el comandament de “Crear un anunci nou”.

Un cop complementada la fitxa del nou anunci i pujats els arxius, cal sol.licitar la Publicació amb el comandament “Publicar”.

Caldrà una validació de dades per part de l’administrador de residurecurs.cat abans de publicar-se.

Es poden anunciar a residurecurs.cat ofertes i demandes de tota mena de materials residuals, subproductes, restes d’estoc, maquinaria, envasos, objectes i matèries primeres industrials i/o matèries primeres secundaries, dirigits a potencials receptors empresarials, tant siguin aquests materials l’objecte principal o secundari de la producció, sempre i quant es respecti la normativa aplicable en matèria de residus.

Els anuncis es classifiquen per Ofertes i Demandes i per Materials:

Químic
Plàstic i Cautxú
Paper i Cartró
Metall
Orgànics Animals i Vegetals
Fusta i Biomassa
Inorgànics i Vidre
Textil i Pell
Aigües Industrials
Fangs EDAR/EDARi
Altres

Cada classificació de Material disposa d’una sub-classificació específica.

En qualsevol moment es pot accedir a la informació d'ofertes i demandes a través www.residurecurs.cat

En la home de la plataforma es presenten en la part central, les tres (3) darreres ofertes i demandes publicades i a l’esquerra trobem els cercadors per paraula, població, distància, Oferta o Demanda i Material.

L’usuari pot configurar les notificacions per rebre avisos quan es publiquin anuncis del seu interès tal i com hagi definit a l’apartat “les meves configuracions” del seu perfil, o quan rebi nous missatges d’altres usuaris interessats pel seu anunci.

Un usuari interessat en un cert anunci d'oferta o demanda, haurà d’entrar en l’anunci en qüestió i sol.licitar “Contactar Anunciant”. Si és Usuari Avançat, la plataforma li facil.litarà el contacte de l’anunciant.

Hi ha també l’opció de contactar amb l’anunciant a través del Messenger intern de la plataforma.

Els costos logístics s’acorden entre proveïdor i receptor (venedor/comprador).
L'ordre o venda només és vàlida una vegada que les parts acordin les condicions específiques de cada operació. Aquestes es negocien directament entre el comprador i el venedor. Els administradors de la Borsa de Subproductes (Consell General de Cambres) ni l’Agencia de Residus de Catalunya no sé converteix en part de l'acord de transacció real.
Ha d'informar-se amb la màxima celeritat a la Borsa de Subproductes, amb la finalitat de registrar els indicadors d'èxit i gestió i a més per a procedir a tancar l'anunci respectiu.

Suport i contacte

Tots els usuaris poden comunicar-se amb l’equip tècnic de la Borsa de Subproductes al correu: subproductes@cambrescat.org