mat

químic (51)
plàstic i cautxú (35)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Simplificació del registre de productors i gestors de residus

La normativa catalana en matèria de residus ha creat al llarg del temps diferents registres en funció de les activitats econòmiques associades a aquest àmbit. La regulació d’aquests registres ha quedat en gran part obsoleta, de manera que el consell executiu ha aprovat un nou decret que simplifica els registres de productors, gestors i transportistes de residus registrats a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i detalla les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia.

La simplificació de registres ve motivada principalment per l’adequació a les necessitats actuals a través de la racionalització i regulació del funcionament dels registres de l’Agència de Residus de Catalunya, amb la finalitat d’assolir els mateixos objectius de manera més eficient, tot minimitzant el cost administratiu de les normes i agilitzant la gestió administrativa.

Les activitats vinculades a la producció, gestió i transport de residus, fins ara, quedaven recollides en 4 registres diferents:
• Registre general de gestors de residus de Catalunya, recollit pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol;
• Registre general de productors de residus industrials, creat i regulat pel Decret 93/1999, de 6 d’abril;
• Registre de transportistes de residus, creat i regulat també pel Decret 93/1999, de 6 d’abril;
• Registre de transportistes de residus inerts de la construcció i la demolició, creat i regulat pel Decret 89/2010, de 29 de juny.

El nou decret estableix dos únics registres, un per a productors i l’altre per a gestors. Aquest últim es divideix en tres seccions:
-Gestors de residus: vinculats a activitats d’emmagatzematge, recollida i transferència, valorització i disposició del rebuig;
-Transportistes de residus: transport de residus amb caràcter professional amb seu social a Catalunya;
-Agents o negociants de residus: persones amb seu a Catalunya que desenvolupin aquesta activitat.

El decret també estableix quines activitats estan sotmeses a un règim de comunicació previ al seu inici: activitats que produeixen residus perillosos; activitats que generen quantitats superiors a 1000 tones/any de residus no perillosos; transport de residus professional; recollida de residus sense instal·lació associada; activitats d’agent o negociant de residus; i activitats d’eliminació de residus propis no perillosos en el lloc de producció, així com la valorització de residus no perillosos, quan no necessiti autorització.

La formalització, modificació i baixa de la comunicació prèvia es podrà fer a través del portal de la Generalitat adreçat a empreses (www.gencat.cat/canalempresa).