mat

químic (74)
plàstic i cautxú (53)
paper i cartró (19)
metall (16)
orgànics animals i vegetals (25)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (21)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (19)

+Paquet d’economia circular, cap a un model de creixement econòmic més sostenible.

Es calcula que a Europa anualment es perden al voltant de 600 milions de tones de recursos continguts en els residus que poden tenir potencial com a font de matèries primeres secundàries, fet que posa de manifest la necessitat d'entendre els residus com a possibles recursos.

En aquesta línia, el passat 2 de desembre de 2015, la Comissió Europea va adoptar el nou paquet d'economia circular, que consisteix en un conjunt de mesures que pretenen guiar la transició de l’economia Europea cap a un model de creixement econòmic més sostenible.

El paquet d'economia circular inclou propostes legislatives en matèria de residus, així com un pla d'acció, closing the loop , que concreta les propostes establint les mesures necessàries per abordar totes les fases del cicle de vida dels productes, des de la producció, passant pel consum i la gestió del residu, fins al mercat de matèries primeres secundàries.

Entre altres aspectes, s'inclouen objectius a llarg termini per reduir la deposició en abocadors i augmentar la preparació per a la reutilització i el reciclat de fluxos clau de residus. També es plantegen establir condicions generals, comunes en tot l'entorn europeu, per harmonitzar procediments i evitar els obstacles que suposa la diversitat de criteris en termes de gestió de residus entre els estats membre.
Tot plegat amb l'objectiu de contribuir a l'ús eficient dels recursos, no solament pel seu impacte positiu sobre el medi ambient, associat a la minimització de l'extracció de recursos i a la reducció d'abocaments, sinó també per l'impacte econòmic que pot generar en termes d'estalvi de matèries primeres i generació d'ocupació.
A continuació s'esmenten les diferents propostes de modificació plantejades sobre directives de residus:

Proposta de Directiva de residus

Proposta de Directiva de residus d’envasos

Proposta de Directiva d’abocadors

Proposta de Directiva de residus elèctrics i electrònics

 Concretament es destaquen les modificacions proposades a  l'article 5 i 6 referents a la figura del subproducte i la Fi de Condició de Residu, de la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, per ser considerades eines que reflecteixen la concepció dels residus com a recursos.

Es proposa que els estats membre hauran de garantir el reconeixement de la figura de subproducte i la Fi de Condició de Residu per potenciar l'aprofitament dels recursos en l'entorn Europeu. Per a això cada estat haurà d'adoptar reglamentacions tècniques que regulin aquestes figures, amb l'obligació de notificar la reglamentació adoptada a la Comissió Europea, per a la seva revisió i aprovació, segons l'establert en la Directiva 2015/1535/CE, referent al procediment d'informació en matèria de reglamentacions.
Cal destacar que actualment ja existeixen països que regulen aquestes figures, com el cas del subproducte a Irlanda o França, i a Espanya s'ha definit un marc de sol·licitud que haurà de culminar en Ordres Ministerials que permetin la declaració de subproducte d'alguns corrents residuals. En el cas de la Fi de la Condició de Residu a Regne Unit, per exemple, s'han definit diverses guies tècniques que van més enllà dels Reglaments Europeus de ferralla i vidre, oferint un marc per a altres materials, com per exemple per granulats de cautxú procedents de pneumàtics o per a oli mineral usat.

A la proposta també es recull que el Parlament Europeu i el Consell delegaran a la Comissió la capacitat de modificar o complementar els criteris sobre l'aplicació de les condicions del subproducte a substàncies o objectes específics, així com també podrà determinar criteris detallats sobre l'aplicació de les condicions de Fi de Condició de Residu a determinats residus. Respecte a la Fi de la Condició de Residu, els criteris inclouran valors límit per a substàncies contaminants, quan escaigui, i es tindrà en compte el possible efecte nociu sobre el medi ambient.

  • Les condicions de subproducte es concreten a l'apartat 1 de l'article 5 de la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.
  • Els criteris de Fi de Condició de Residu es concreten a l'apartat 1 de l'article 6 de la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.

Un altre aspecte important que afegeix la proposta de modificació de la directiva marc de residus, és que el material resultant d'un procés de valorització d’acord a la Fi de Condició de Residu, computarà pel càlcul d'objectius de preparació per a la reutilització, reciclat o valorització, en funció del procés al que hagi estat sotmès. En aquest aspecte, pel que fa a la figura del subproducte no es modifica respecte la directiva 2008/98/CE sobre residus, de manera que seguirà sense computar en els objectius de valorització, ja que no serà residu de producció, però incidirà en una disminució de la producció de residus i per tant en l'eficiència en l'ús de recursos.

La simplificació de les condicions i criteris de la Fi de Condició de Residu, així com la facilitació de tràmits administratius per gestionar residus sota la figura del subproducte, s'entenen com a eines per a l'harmonització de procediments dels estats membre a  la Unió Europea. Les modificacions proposades poden significar un gran avanç per assolir l'objectiu d'aconseguir una Europa eficient en l'ús de recursos, la qual cosa suposaria una gran reducció en l'ús de matèries primeres primàries, contribuint a un model econòmic més sostenible i a una major conservació de l'entorn que ens envolta.