mat

químic (55)
plàstic i cautxú (36)
paper i cartró (17)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (19)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (12)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (6)
Fangs EDAR/EDARi (2)
Altres (21)

+Hidròxid d'alumini procedent de llots d'anoditzat com a floculant

L'empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ALUMINIO, SA (COMINAL) es dedica a l'anoditzat i electroacoloriment de perfils d'alumini per a la indústria de la construcció principalment. Les peces que entren en les seves instal·lacions passes per processos de setinatge mecànic, desgreixatge químic, setinatge químic, anoditzat, electroacoloriment i segellament.

Després de cada un d'aquest processos es realitza una esbandida amb aigua, fet que genera una gran quantitat d'aigües residuals que han de ser tractades en una depuradora fisicoquímica. Els llots resultants del procés presenten una composició  bàsicament d'hidròxid d'alumini (20-30%) i aigua (40-60%).

L'elevat cost de tractament d'aquests llots va generar la necessitat de buscar una nova via de gestió i en aquest cas es va veure que aquest residu tenia potencial com a agent floculant permetent reduir l'ús de reactius bàsics en les depuradores d'aigües residuals, i també es podia utilitzar en la fabricació del ciment, ja que permetia substituir part de les argiles utilitzades en el procés.

Per motius econòmics es va decidir fer una gestió conjunta del residu generat per part de totes les empreses agrupades a l'ACA ( Agrupació Catalana d'Anoditzadors).

En tots els casos es tracta de residus gestionats sota el marc administratiu català de subproducte.

Per a més informació sobre aquest cas pràctic poden consultar la presentació que s’adjunta a continuació.