mat

chemical (51)
Plastic and rubber (34)
Paper and paperboard (14)
Metal (12)
animal and vegetable organic (23)
wood and biomass (23)
inorganic and glass (9)
textiles and leather (13)
Saline, Wastewater and Process Water (3)
Sewage Sludge (1)
Others (17)

+Materias primas críticas para la economía Europea. ¿Pueden los RAEE suponer una fuente secundaria de suministro?

La iniciativa d’una Europa que utilitzi eficaçment els recursos es troba a l’Estratègia Europa 2020 (A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy). Una de les sinergies en l’estratègia dels recursos és augmentar les taxes de reciclatge que farà reduir la pressió sobre la demanda de primeres matèries primàries, i a més ajudarà a reutilitzar els materials valuosos que d’altra manera es perdrien, alhora es redueix el consum d’energia així com les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents de l’extracció i el processament d’aquestes primeres matèries.

Les primeres matèries són fonamentals per a la economia d’Europa i essencials per a mantenir la nostra qualitat de vida. Les primeres matèries crítiques són aquelles que tenen una alta importància econòmica per a la Unió Europea (UE) i alhora existeix un alt risc en el seu subministrament, degut a que un alt percentatge són importades de països de fora de la UE. A la comunicació de 2011 (COM (2011) 25 final), la Comissió Europea (CE) va donar una llista de 14 primeres matèries critiques fonamentals, i es va comprometre a realitzar una revisió periòdica de la llista com a mínim cada 3 anys. En la revisió de la llista de primeres matèries crítiques per la UE (en esborrany al 2014) la llista s’ha ampliat a 20, n’ha sortit el tàntal, s’han afegit 6 nous materials i el de terres rares s’ha dividit en 2 (lleugeres i pesades).

En aquest marc guanyen importància les fonts secundàries d’aquest materials, es a dir, la recuperació dels materials valuosos a partir de residus. Molts d’aquests materials es troben als Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), com es pot veure en aquest informe dels perfils de primeres matèries critiques per a la UE. Però extreure aquests materials valuosos dels RAEE és costós, calen tecnologies de separació mecàniques i químiques, i a més cal augmentar els ratis de recollida de RAEE per tal de que arribin a les plantes de tractament.

A la Directiva sobre RAEEs, Directiva 2012/19/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), s’indiquen els objectius en ratis de recollida i de valorització. A nivell estatal aquesta Directiva encara s’ha de transposar en forma de real decret que substitueixi l’anterior (Real Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus).

.L’índex de recollida, segons la nova Directiva, haurà de ser a partir del 2016 del 45% i a partir del 2019 el 65%, i els objectius mínims de valorització són d’entre un 55 i un 85% depenent de la categoria del RAEE (indicats en l’annex V de la Directiva). Si l’índex actual de recollida aproximadament és un 18% a Catalunya, assolir els nous objectius suposarà incrementar en els propers 5 anys més d’un 200% el volum actual. Pot suposar aquest increment una oportunitat de negoci per a les activitats de valorització de RAEE? I d’altra banda, tenint en compte les dificultats i cost de la recuperació de materials crítics de les fraccions de RAEE, aquest volum serà suficient per fer viables plantes a Catalunya que recuperin aquests materials? Aquestes qüestions són les que tractarem a la formació i en propers posts.