mat

chemical (55)
Plastic and rubber (39)
Paper and paperboard (14)
Metal (12)
animal and vegetable organic (26)
wood and biomass (24)
inorganic and glass (10)
textiles and leather (14)
Saline, Wastewater and Process Water (3)
Sewage Sludge (1)
Others (19)

+La regeneració: única via de gestió dels olis industrials usats generats a Catalunya

Fa pocs mesos va acabar la gestió de l’oli mineral com a servei públic a Catalunya (més informació al post: Oli mineral usat i servei públic, ¿ha canviat la gestió a Catalunya?), tot i que l’Agència de Residus de Catalunya continuava prioritzant la regeneració com a gestió d’aquest residu per tal de garantir la recuperació del 100% dels olis minerals.

Continuant amb l’objectiu de prioritzar la regeneració per sobre de la valorització energètica dels olis industrials usats, hi ha hagut una modificació recollida en la nova Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. Aquesta llei afegeix un apartat a l’article 26 del text refós de la Llei reguladora de residus sobre la regeneració dels olis industrials (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) amb el següent text:

“5. Els olis industrials usats, generats a Catalunya, s’han de tractar, exclusivament, per la via de llur regeneració, fent ús de les millors tècniques disponibles.”

Aquest canvi normatiu reflexa l’objectiu: “[6b.27] Garantir la continuïtat de la regeneració al 100% dels olis minerals i sintètics usats de caràcter regenerable.”, que és un dels objectius operatius del Programa General de Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) que s’està elaborant i que actualment es troba en procés de participació ciutadana.