mat

químic (51)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+AJUTS PER A L'EXECUCIÓ DE PROJECTES EN L'ÀMBIT DE GESTIÓ DELS RESIDUS TES/677/2017

El 20 de Març de 2017 es va aprovar i fer pública la convocatòria de les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.
Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les microempreses, les pimes, les mitjanes, les grans empreses i les agrupacions d'empreses amb establiment operatiu i el centre productiu a Catalunya. El termini de la presentació de les sol·licituds és de dos mesos a comptar de la publicació, el 31 de Maig del 2017.
La dotació màxima estimada que preveu la convocatòria és de 1.000.000 d’euros aplicable al pressupost de l’Agència de Residus de Catalunya. L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o cost de les accions que s’hagin de dur a terme en els projectes. El límit establert pels projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos és de 120.000 euros i el límit pels projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos és de 100.000 euros.
Poden ser objecte de les subvencions regulades en les bases els projectes destinats a:

Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. La modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:
A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l'economia general.
A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

També es va fer publica la Resolució TES/792/2017 de les bases per a la concessió de subvencions per a projectes de foment en l'economia circular. Seguidament, el 19 d'abril del 2017 es va fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. La dotació màxima prevista per a aquesta convocatòria és de més d'un milió d'euros (1.000.000,00 €). L'ajut representa un màxim del 75% de les despeses objecte de subvenció per a pimes, o el 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte. El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria és de dos mesos a partir de la data de publicació de la convocatòria.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en les bases els projectes destinats a:

Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

  1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, models de negoci de servitització, etc.
  2. Reutilització de productes.
  3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  4. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
  5. Noves aplicacions de materials reciclats.
  6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.
  7. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories iguals a les anteriors.

Es pot trobar més informació d'aquesta ordre, d'altres subvencions i les resolucions d'atorgament del 2016 a la web l'Agència de Residus de Catalunya.