mat

químic (51)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Sorres i fins de foneria com a àrids per a fabricació de morter i formigó en sec

Fundería Condals, S.A. és una empresa de producció de sèries mitjanes i grans de fosa de ferro nodular i gris a partir de l’emmotllament en sorra de colades automàtiques, alimentades per forns d’inducció de colada i manteniment. L’empresa presenta una producció de més de 35.000 t/any, amb un 90% de la producció dedicada al mercat de peces crítiques i de seguretat en fosa nodular pel sector de l’automoció (frens, caixes diferencials, manguetes, suports, forquilles de caixes del canvi, peces de motors, climatització, etc). Altres sectors on també participa són el ferrocarril, la construcció, hidràulica i maquinària (braços, suports).

Durant la producció de foneria nodular s’utilitzen motlles on s’hi aboca el ferro fos amb aleacions de silici, magnesi, coure i ferralla d’acer, per tal de crear una reacció exotèrmica que provoca la nodularització del ferro fos. Paral·lelament es realitza la preparació dels noios, que son uns elements auxiliars refractaris, permeables i de fàcil preparació mitjançant sorres de silici, resines i un enduridor de di-metil-etil-amina, els quals s’incorporen a dins dels motlles. Per la preparació dels motlles es continua barrejant en el molí sorra, bentonita, hulla i aigua; seguidament s’acobla el model del motlle al noio i es cola el metall amb l’objectiu d’obtenir les formes de les peces a fabricar. Finalment, passada la línia de refredament i a través d’uns vibrants, els productes són transportats al tambor de desmoldeig on es separa la sorra d’emmotllament del ferro i es recircula per ser reutilitzada. Les peces finals passen per un procés de granallat i es disposen en contenidors metàl·lics per tal de ser enviades, si el client ho sol·licita, al procés gestionat per proveïdors externs de desbarbat, mecanització o tractament tèrmic i/o superficial.

Les sorres de foneria es caracteritzen per presentar una capacitat per mantenir la seva forma, una permeabilitat derivada de la seva granulometria, una estabilitat tèrmica, una capacitat de colapsabilitat i per ser reutilitzables. En el cicle es produeixen uns excedents de sorres a causa d’afegir sorra nova i utilitzar la sorra recirculada, que són transportats a una sitja per a ser retirats com a subproducte. A més a més, durant el procés es produeixen fins que són aspirats i que també són enviats a una sitja per ser retirats com a subproducte.
Aquestes sorres i fins de foneria retirats com a subproducte segons el codi de residus CER nº 100906 (classificat com a no perillós) són transportats com a matèries primeres a una empresa receptora del sector de la construcció per al procés de fabricació de morter i formigó en sec, en substitució de pedra calcària natural. Les matèries primeres utilitzades són la pedra calcària, el ciment i l’additiu, que una vegada ensitjats se’ls aplica la fórmula desitjada i s’homogeneïtza fins a obtenir el producte final.

Els avantatges de gestionar el residu com a subproducte del marc normatiu català són:
- Sostenibilitat mediambiental
- Minimització del cost de tractament dels residus
- Minimització en la gestió dels residus a través d’abocadors
- Aplicació de jerarquia en la gestió dels residus
- Valorització dels residus com a matèries primeres.