mat

químic (55)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (26)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (18)

+Residu de formigó com a substitut d'àrid tot-u natural

Promotora Mediterránea-2, S. A. (PROMSA) és una empresa del grup Ciments Molins que comercialitza materials de construcció com el formigó, l’àrid i el morter. L’empresa també diversifica i desenvolupa productes, com ara la seva línia de negoci dedicada al reciclatge de materials i a la valorització de residus amb l’objectiu final de produir combustible derivat de residus (CDR).

Durant la distribució dels materials als diferents clients en obra es produeixen devolucions de formigó cap a la planta de fabricació de PROMSA. El formigó retornat poden ser restes d’ 1 o 2 m3, es consideren interessants volums a partir de 2 m3, que conjuntament amb el formigó sobrant generat en l’elaboració de formigó fresc són considerats residus. L’empresa PROMSA gestiona el residu de formigó com un subproducte per poder utilitzar-lo com a matèria primera en l’elaboració del formigó fresc i ser més eficient ambiental i econòmicament. PROMSA reaprofita els sobrants de formigó fresc com a àrids, ja que l’empresa disposa de plantes recicladores on separen l’àrid de l’aigua amb fins (ciment + àrids fins). La composició del formigó és una barreja d’àrids (40% àrid gros, 40% àrid fi), ciment (13% ciment) i aigua (7% aigua amb additius). Per a reutilitzar les restes de formigó són situades a terra esperant que s’endureixin, un cop són gairbeé sòlides són esmicolades i apilades per valoritzar-se com a àrids, per tornar a fer formigó fresc.

A més d'aquest reciclatge intern, una altra via és la gestió com a subproducte, el residu de formigó sobrant és utilitzat com a matèria primera a l’empresa VIVANCO HERNÁNDEZ, S.A., a la seva planta de trituració d’àrid natural per a la fabricació de tot-u, una barreja procedent de la trituració d'àrids calcaris. La pedra calcària es troba en un 80% a la composició de formigó, per tant l’ús dels residus de formigó pot substituir part de la pedra tot-u natural, en barrejar-se amb àrid natural i fabricar àrid nou per aplicar-se en obra pública i construcció.

Els avantatges de gestionar els residus de formigó com a subproducte marc normatiu català són:

  • Reducció del consum de recursos naturals (sorres i graves extretes de pedreres i graveres).
  • Reutilització de materials de construcció que permet evitar la disposició dels residus al dipòsit controlat.