mat

químic (52)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Llots de tractment d'efluent de paperera com a subproducte

Stora Enso Barcelona SA és una empresa dedicada a la fabricació de cartró per a diverses aplicacions en el sector d'envasos i embalatges. Durant el procés de fabricació de cartró es generen importants quantitats d'aigües residuals amb un elevat contingut en sòlids (sorres, fibres, càrregues minerals) i matèria orgànica. Aquestes aigües són tractades en una planta depuradora que disposa d'un tractament primari (fisicoquímic) i un tractament secundari (2 reactors biològics). D''aquests tractaments es generen unes aigües depurades i uns llots (13.000 t/any).

Gràcies a la composició dels llots, grans quantitats de carbonats i caolins, aquests poden ser gestionats com a subproductes en el marc normatiu català per diferents sectors industrials, ja que poden substituir alguna de les matèries primeres emprades en altres processos productius. Aquests subproductes es poden utilitzar en alguns dels processos de fabricació que es presenten a continuació:

  • Fabricació de material ceràmic per a la construcció, com a substitut d'una part de l'argila.
  • Fabricació de ciment, com a substitut d'una part de la pedra calcària natural en la preparació del cru.
  • Fabricació de cel·lulosa emmotllada, com a substitut d'una part de la fibra de cel·lulosa verge.

Cal destacar que aquesta substitució representa en tots els casos un estalvi del consum de recursos naturals i una disminució de la disposició de residus a l'abocador. Més informació sobre aquest cas a la següent presentació.