mat

químic (51)
plàstic i cautxú (34)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (23)
fusta i biomassa (23)
inorgànics i vidre (9)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Ajuts per a l'execució de projectes en l'àmbit de gestió dels residus

El passat 13 de Maig de 2016, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, així com a projectes que fomentin l'economia circular.

Podran optar a aquestes subvencions les empreses o agrupacions d'empreses i associacions amb almenys un establiment operatiu a Catalunya. En el cas dels projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge, addicionalment han de tenir el centre productiu, objecte de l'actuació, situat a Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds per a ambdues convocatòries és de dos mesos a contar des de la publicació de la resolució, el 23 de maig de 2016

Les subvencions es destinen a:

L'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials, i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental.

L'import total per a aquesta convocatòria és de 1.020.139,14 €. Segons la tipologia de projecte i empresa, es subvencionarà com a màxim el 50% dels costos subvencionables, amb un import màxim d'entre 76.000€ i 150.000€ aproximadament. Els costos subvencionables poden ser, entre d'altres, els costos d'inversió necessaris per aconseguir un nivell de protecció ambiental superior a l'exigit per les normes comunitàries, els costos de personal, de material i l'estudi de viabilitat. El termini màxim d'execució és de 36 mesos des de la resolució d'atorgament.

Es subvencionaran projectes que tractin aspectes relacionats amb la prevenció de residus industrials, la preparació per a la reutilització de residus industrials, i el reciclatge d'aquests residus. Aquests projectes hauran d'estar relacionats amb l'aplicació de les millors tecnologies disponibles i la millora dels processos productius, així com la recerca industrial i desenvolupament experimental enfocat en el disseny de prototips, projectes pilots o assajos experimentals.

• L'execució de projectes de foment de l'economia circular.

Per a aquesta convocatòria es destina un import total de 350.000€, que cobrirà com a màxim el 50% de les despeses objecte de l'ajuda. Les despeses subvencionables són, entre d'altres, el personal propi, serveis professionals, analítiques i assajos, i el  lloguer i compra d'equips. Es destinarà un màxim de 20.000€ per projecte. El termini màxim d'execució és de 24 mesos des de la resolució de l'atorgament.

Aquests projectes hauran d'estar relacionats amb la implementació de nous productes o serveis al mercat, tenint en compte aspectes com l'ecodisseny, la reutilització i la simbiosi industrial. També podran optar a aquesta subvenció estudis d'obtenció i testeig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis que tractin amb l'ecodisseny, la reutilització, la simbiosi industrial i l'aplicació de nous materials reciclats i nous processos de valorització de residus, així com projectes relacionats amb la mineria d'abocadors.

El darrer any a Catalunya ja es van concedir subvencions a projectes sota la temàtica de prevenció de residus, ecodisseny i valorització interna de residus industrials, i aquest any s'incorpora la nova línia per incentivar el desenvolupament de projectes que fomentin l'economia circular. L'objectiu d'aquestes ajudes és que les empreses puguin millorar el seu comportament ambiental i avançar en el progrés cap a models de producció i consum més sostenibles. A través de l'enllaç podran consultar la resolució de concessions de l'any_2015, on figuren els projectes que van rebre finançament.

Esmentar que al País Basc també s'han subvencionat projectes d'aquestes característiques. A través  d'aquest enllaç podreu consultar alguns d'aquests projectes que poden servir d'exemple.