mat

químic (52)
plàstic i cautxú (39)
paper i cartró (14)
metall (12)
orgànics animals i vegetals (24)
fusta i biomassa (24)
inorgànics i vidre (10)
tèxtil i pell (13)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (3)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (17)

+Els residus d'aparells elèctrics i electrònics: font de primeres matèries secundàries a Espanya.

Els darrers anys, l’augment de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics ha esdevingut un problema de gestió. Els RAEE están considerats actualment com un dels fluxos de residus amb més creixement a la Unió Europea, amb una taxa de creixement del 3 – 5% cada any. Tot i que els anys 2010 i 2011 es va enregistrar una disminució de RAEE recollits atribuïda a la crisi econòmica, s’espera que torni a augmentar en un futur.

Prenent com a punt de partida que la legislació marca fins al 2015 un objectiu de recollida anual de 4 kg/habitant, si s’arribés a aquest objectiu es recollirien un total de 187.000 tones de residus a l’estat espanyol, suposant que la població del 2015 fos la mateixa que la del 2014 (46.771.341 habitants). Un objectiu que sembla difícil si es tenen en compte les dades de recollida més recents, les del 2010 i 2012, quan es va recollir 3,5 kg/hab i 3,1 kg/hab respectivament.

La transposició de la Directiva 2012/19/EU, de 4 de juliol de 2012, referent als RAEE, mitjançant el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, inclou uns objectius de recollida i reciclatge creixents; partint el 2015 d’uns objectius de recollida del 45% de la mitjana d’aparells posats a la venda els 3 anys anteriors, i uns objectius de reciclatge del 65%, caldrà arribar el 2018 a uns objectius de recollida del 55% i una taxa de reciclatge del 70%.

recollida i reciclatge RAEE_2

Assolir aquests objectius comportarà una necessitat de millora en la recollida i el tractament d’aquests residus, alhora que un augment dels materials recuperats i reintroduïts al cicle productiu com a primeres matèries secundàries. Amb aquests objectius podem estimar la quantitat de residus que caldrà recollir i reciclar els propers anys: els anys 2016, 2017 i 2018 s’hauria de recollir al voltant de 250.000 tones, 285.000 tones i 310.000 tones, respectivament [taula 1].

Els RAEE comprenen diversos tipus d’aparells, amb una composició també diversa. Aproximadament, els metalls representen la fracció més gran (60%), seguida dels plàstics (21%). Entre aquests materials, prenen especial rellevància per la seva abundància el ferro, el coure, l’alumini i els plàstics; i pel seu valor, els metalls preciosos, com la plata, l’or i el platí, així com els materials considerats com a crítics per a la Unió Europea.

El reciclatge dels RAEE ofereix, doncs, l’oportunitat de proveïr al mercat de matèries primeres secundàries, que conjuntament amb la necessitat de millora dels processos de reciclatge, pot comportar una oportunitat de negoci pel sector de la recuperació i els proveïdors de tecnologia.