mat

químic (70)
plàstic i cautxú (60)
paper i cartró (17)
metall (13)
orgànics animals i vegetals (28)
fusta i biomassa (27)
inorgànics i vidre (11)
tèxtil i pell (21)
Aigües industrials: Salines, de procés, residuals i/o depurades (4)
Fangs EDAR/EDARi (1)
Altres (20)

+La reutilització dels residus procedents de la fabricació de formigó

El formigó és un dels materials més àmpliament utilitzat en la construcció d’obres d’infraestructura ja que presenta prestacions de manipulació en formigó fresc i elevada resistència a compressió en formigó endurit. Però també és el generador de grans volums de residus associats als processos de demolició i rebuig, entre altres, així com de residus generats en el propi procés de fabricació. El formigó és el material resultant de barrejar ciment (o un altre aglomerant) amb àrids (grava, graveta i sorra) i aigua. En la fabricació del formigó es generen diferents tipus de residus sòlids:

– Excedents de formigó, constituïts per formigó fresc,  sobrant o que és rebutjat després de la seva distribució i és retornant novament a la planta.

– Formigó residual, que conté formigó fresc o altres restes procedents de la neteja de les cubetes en finalitzar la jornada.

– Altres residus: Formigó en estat plàstic procedent de l’assaig de consistència i formigó endurit en forma de provetes de control de qualitat.

L’empresa CEMEX, dedicada a la fabricació i venda de ciment, formigó, morter obra, morters especials i àrids, genera residus de formigó derivats del rentat dels camions formigonera i de formigons retornats pels clients. Aquest residu de formigó, que conté una gran part de formigó fresc, s’asseca en basses de decantació per poder ser gestionat com a subproducte.

El subproducte de formigó s’utilitza en 3 activitats diferents:

– Per fabricar àrids reciclats: L’àrid reciclat s’utilitza per a la fabricació de formigó reciclat i està contemplat en la Instrucció de formigó estructural EHE -08 (annex 15). El formigó reciclat es defineix segons EHE -08, com el formigó amb àrid gruixut reciclat procedent del trituració de residus de formigó. Es pot utilitzar fins a un 20% d’àrid reciclat per a formigó d’ús estructural i fins al 100% per a formigons de neteja.

– Incorporació en la fabricació de ciment: Per a la fabricació tradicional del ciment es barregen i es molen pedra calcària, argiles i minerals de ferro i sílice en proporcions definides, abans d’introduir-les al forn per formar el clincker (producte intermedi per a la generació del ciment). Entre un 0.5 i un 1% de la pedra calcària, que és la matèria primera majoritària per a l’obtenció del clincker, pot ser substituïda pels residus de formigó ja que tenen una composició química similar.

– Restauració d’activitats extractives: Els residus de formigó es barregen amb terres i s’utilitzen per perfilar talussos o bancs d’activitats extractives.

La gestió dels residus de formigó com a subproducte ofereix els avantatges de reduir el consum de recursos naturals, reutilitzar materials de la construcció, evitar que aquests materials vagin a parar a abocadors i afavoreix l’obtenció de certificats de sostenibilitat, com ara la certificació LEED, en utilitzar materials amb continguts reciclats.

Per més informació pot consultar la presentació adjunta: