mat

químic (4)
plàstic i cautxú (12)
paper i cartró (3)
metall (2)
orgànics animals i vegetals (1)
fusta i biomassa (3)
inorgànics i vidre (2)
tèxtil i pell (3)
Altres (2)

+Disponible el procediment d'avaluació de subproducte Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El passat 31 de juliol de 2015 la Secretaria d’Estat de Medi Ambient va publicar el procediment d'avaluació de subproducte , en el que es recullen les pautes, tràmits i requisits necessaris per a poder declarar els residus industrials de de producció com a subproductes. Aquest procediment concreta la figura recollida a la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats. Aquest procediment no invalida el procediment de gestió del subproducte català recollit a l'article 29 del Decret 93/1999.

descarregar procediment d'avaluació de subproducte MAGRAMA

El procediment a seguir consta d'una primera fase de sol·licitud general, que serveix de precedent per la segona fase de notificació

1) Sol·licitud general de declaració de subproducte. La sol·licitud ha de ser presentada al Ministeri per la indústria o agrupació d’indústries productores d’un residu i per les empreses o grup d’empreses receptores. Aquesta sol·licitud es dirigirà a la Comissió de Coordinació en matèria de residus, que serà l’òrgan encarregat de l’avaluació. Si la sol·licitud és acceptada, serà el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)  qui dicti l’Ordre Ministerial corresponent on s’establiran les condicions tècnicament aprovades.

Documentació a presentar per a la declaració de subproducte

  • Sol·licitud: La sol·licitud requereix certa informació y contingut mínim per garantir el compliment del que dicta la legislació. Els requisits es recullen a l'Annex 1 del procediment per a l'avaluació de subproductes. Anexo I
  • Informe justificatiu: Els sol·licitants han d’entregar també un informe justificatiu que reculli tota aquella informació necessària per comprovar que el subproducte tindrà un ús com a primera matèria, que el condicionament previ forma part del propi procés de producció y que la seva utilització es durà a terme sense causar danys y perjudicis a la salut humana ni al medi ambient. El contingut mínim de l'informe justificatiu es troba definit en el procediment per a l'avaluació de subproductes.

Proposta i contingut de l’Ordre Ministerial

  • Un cop procedeix la sol·licitud, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació y Medi Ambient elaborarà una proposta d’Ordre Ministerial. El contingut i aspectes de l’Ordre es recullen en el procediment per a l'avaluació de subproductes.

En cas de que el subproducte pel qual s’ha expedit l’Ordre Ministerial es pugui destinar a altres usos diferents als que figuren a l’Ordre; s’ha d’iniciar un nou procés de sol·licitud per a la declaració de subproducte.

2) Notificació. Aquelles empreses que generen residus de producció prèviament reconeguts mitjançant una ordre Ministerial com a subproducte, simplement hauran de notificar la intenció d’emprar el residu com a subproducte a la comunitat autònoma en la que es genera el residu, així com a la comunitat autònoma receptora. Una vegada realitzada la notificació, com a declaració responsable, el notificant podrà gestionar el residu de producció com a subproducte amb el destí reconegut a l’Ordre.

Documentació a presentar per a la notificació

La documentació a presentar haurà d’identificar al responsable de la generació del subproducte. De la mateixa manera, s’hauran d’incloure documents acreditatius del compliment de les condicions i requisits que s’estableixen a l’Ordre Ministerial. Per altre banda, es necessari un llistat de les empreses  de destí y la presentació d'autorització o llicències ambientals que disposin les instal·lacions productores i receptores. El contingut mínim per a la notificació a les comunitats autònomes de l'ús de subproducte es recull en el model de l'Annex 2 del document de procediment per a l'avaluació de subproductes. Anexo II

NOTA IMPORTANT

El MAGRAMA, a través de la seva pàgina web, ha comunicat que per motius pressupostaris no es realitzaran més anàlisis de les sol·licituds rebudes des de març de 2016. Les sol·licituds que rebudes a partir d'aquesta data s'analitzaran al 2017.